Gdzie sie znajdujesz?​

Pomoc Materialna

Dyrekcja szkoły informuje, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach udziela:

– pomocy materialnej w zdarzeniach losowych i sytuacjach kryzysowych, które spotkały ucznia

– stypendium szkolnego dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
na wniosek rodzica złożony do 15 września.

Szczegóły na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach www.ops.pawlowice.pl
oraz w budynku OPS przy ul. Górniczej 26 w Pawłowicach.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

1. Zasiłek szkolny dla uczniów w trudnej sytuacji losowej i kryzysowej. Termin składania wniosków za pośrednictwem GZO: dwa miesiące od zdarzenia losowego. Przyznanie nie zależy od sytuacji materialnej rodziny.

2. Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomoc w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomoc w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021.

Program skierowany jest do dzieci i uczniów z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych. Link do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1075/1

Data publikacji:

Autor:

Zespół Szkolno – Przedszkolny