Gdzie sie znajdujesz?

Dokumenty

Statut ZSP

Regulamin samorządu
uczniowskiego

Regulamin rady rodziców

Szkolny zestaw programów nauczania 2017/2018

stara podstawa

Szkolny zestaw programów nauczania 2017/2018

nowa podstawa

Wykaz podręczników do religii 2019/2020

Program wychowawczo - profilaktyczny

Schemat organizacyjny

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych

Zgłoszenie rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Regulamin świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Regulamin stołówki szkolnej

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły zamieszkałego poza obwodem

Karta nadzoru pedagogicznego

Oświadczenie o rezygnacji z zajęć WDŻ

Data publikacji:

Autor:

Zespół Szkolno – Przedszkolny