Gdzie sie znajdujesz?​

Udzielanie pomocy materialnej

Dyrekcja szkoły informuje, że w zdarzeniach losowych i sytuacjach kryzysowych, które spotkały ucznia, pomocy materialnej udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach. W tym celu rodzice dziecka zgłaszają swój problem osobiście lub pisemnie w budynku OPS przy ul. Górniczej 26. Natomiast stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i  udzielane jest na wniosek rodzica lub dyrektora szkoły złożony do 15 września w OPS. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może przekroczyć 528 zł netto na osobę w rodzinie. Stypendium realizowane jest na zasadzie całkowitej lub częściowej refundacji poniesionych wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia (na podstawie imiennych rachunków lub faktur).

Skip to content